Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Hodiny

Čas jsou peníze...
1

V rodinnm dom? objevuj praskliny vnit?nch omtek - z?ejm? jako d?sledek "sedn" stavby. Praskliny se objevuj i v mstech kotven sdrokartonovch podhled? v rozch mstnosti. Prosm o doporu?en vhodnho zp?sobu opravy.

Pokud je to pouze v rohu podhledu ze sdrokartonu a spry se za?naj zv?tovat, nen to dosednm stavby, ale nesprvn? provedenm podhledem. Mezi sdrokartonovmi deskami mus bt mezera 2-3 mm, kter se vypln sdrovm tmelem. Tat mezera mus bt i ve styku sdrokartonu a zdi. Tato mezera se ale zde vypl?uje akryltovm tmelem. Pokud zde v?le nen, je mon, e sdrokarton p?i objemovch zm?nch vyvozench zm?nou vlhkosti a teploty tla? do omtky a vytv? trhliny. Spru mezi podhledem a omtkou je nutno prokrabat nebo vy?ezat natlou?ku 2 mm. Tuto spru a praskliny vyplnit akryltovm tmelem. Tmel je p?etrateln (nepouvat silikonov tmel, ten nelze p?et?t).

Je mon na SDK nanet tuk?

S d?vodu r?zn roztanosti materilu klasick vpenn tuk nenanme. M?e praskat a odlupovat se. Existuje ovem - zatran omtka tenkovrstv jemn (Cemix, ozna?en 043 b), s pomoc kter lze doshnout klasick tukov povrchov struktury.