Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Otázky odpovědi - zednické práce

1. Je možné nalepit dlažbu v kuchyni na PVC?

Ne, PVC se stářím smršťuje a není vhodným podkladem. PVC musíme strhnout.

2. Lze lepit dlažbu na dřevotřísku?

Ano, ale za použití speciální technologie. Dřevotřískové desky jsou potenciálně nestabilní podklad s nebezpečím "mikroprůhybů". Z uvedeného důvodu používáme jako "mezivrstvu" tzv SDI panely.

3. Potřebujeme opravit beton na terase který po letošní zimě popraskal a místy se odloupla vrchní cementová mazanina.

Konstrukce podlahy na terase není jednoduchá záležitost, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jelikož se jedná z hlediska funkčnosti o konstrukci, která je velmi namáhaná povětrnostními vlivy a působením teplot, je potřeba při výstavbě, resp. v tomto případě při opravě, takové podlahy dodržet speciální  technologické postupy, které zajistí její trvanlivost. Správné sanaci konstrukce terasy musí předcházet nejprve důkladná analýza stávajícího stavu a především důvodu poškození, a to nejen samotné podlahy, ale i přilehlých konstrukcí. Na základě takové analýzy je potom možno vypracovat návrh sanačního opatření.

4. Jaký je rozdíl mezi cementovým potěrem a betonem?

Materiálový rozdíl mezi cementovým potěrem a betonem nemusí být žádný, neboť hlavními surovinami pro oba produkty jsou cement a kamenivo, přiměmž potěry obsahují zpravidla pouze jemné frakce kameniva s max. zrnem obvykle do 4 mm, ale existují i potěry s kamenivem do 8 mm, které je běžně možno použít i pro drobné betonářské práce. Betony stejně jako potěry se mezi sebou mohou lišit obsahem dalších aditiv, jako plastifikátory, výztužná vlákna, redispergovatelné polymery atd., kterými jsou cíleně modifikovány některé jejich vlastnosti např. schopnost rozlivu, adheze k podkladu, rychlost tuhnutí atd..

5. Jakou maltu bych mel použít pro zaházení drážek s vodovodním potrubím v izolaci. V drážce není moc místa a klasická malta nemá za co držet, navíc izolace je měkká, malta se hýbe a odlupuje se od zdiva. Drázka je v normalních cihlách domu cca 80 let starého. Jaká norma upravuje velikost a tloušťku drážek pro rozvodné potrubí?

Technické požadavky na výstavbu nekonkretizují velikost drážky pro vedení rozvodného potrubí, ale uvádí, že potrubí má být ve stěnách uloženo pod omítkou, která by tak měla tvořit jeho mechanickou ochranu. Z praktického hlediska by izolace potrubí neměla vystupovat nad rovinu líce vlastního zdiva. Z hlediska velikosti drážky je vhodné, aby šířka (výška) drážky byla o min. 10 mm větší než je průměr potrubí s izolací. Pak lze potrubí fixovat v drážce použitím vhodné jemnozrnné malty.

6. Existuje nějaká norma, která uvádí stanovené rozměry balkonu?

Podle definice v odborné literatuře je balkon konstrukce vystupující z líce průčelí v úrovni příslušného podlaží a je na volných stranách zajištěn a ohraničen zábradlím. Pokud je nám známo, žádná norma ani předpis nestanovuje minimální nebo maximální rozměry. Z odborné literatury dále vyplývá, že vyložení pro praktické využití by mělo být alespoň 90 cm, optimální je 120 cm.

7. Jaká norma řeší toleranci vodorovností základových pasů?

Toleranci vodorovnosti vodorovných konstrukcí řeší ČSN 730220 a 730210-2 která uvádí: Délka konstrukce / tolerance (+,-)

  • do 4 m / 6 mm
  • 4 - 8 m / 8 mm
  • 8 - 16 m / 15 mm
  • nad 16 m / 20 mm

8. Jaká norma řeší toleranci rovností osazení zárubní?

Otázku rovnosti osazení zárubní neřeší žádný předpis, který by stanovil mezní odchylky.