Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Hodiny

Čas jsou peníze...
1

1. Jak po?tat celkovou plochu fasdy?

Zam??it ?ku, vku a dlku domu a vypo?st plochu fasdy.
Zam??it ?ku, vku a dlku oken, dve? a vypo?st sv?tlou plochu otvoru oken.
Zam??it a vypo?st plochu nadpra, ost?n (palet).
Zam??it a vypo?st omtanou plochu ?ms, balkonu apod.
Vsledn plocha fasdy:(A + C + D) - B

Zdravotn stav Vm nedovoluje provst zam??en, nebo mte jin d?vod, nevad, kontaktujte ns, provedeme zam??en rychle a spolehliv?.

2. M?eme provd?t dal prce p?i zatepleni fasdy uvnit? domu, nap?klad omtn?

U objektu ur?enho k zateplen je doporu?eno, aby byly ukon?eny vechny mokr procesy - tedy prce vnejc do konstrukce ve v?t m?e technologickou vlhkost - nap?. Omtn, provd?n pot?r? apod.

3. Na fasd? ur?enou k zateplen mme prasklinu, m?eme zateplovat?

Staticky poruen konstrukce je mono zateplovat pouze v p?pad? jejich posouzen a zajit?n. Nvrh je t?eba ?eit s odbornkem - nap?. projektantem statikem. Veker trhliny a spry v podkladu mus bt posouzeny s ohledem na jejich mon vliv na vn?j tepeln? izola?n kompozitn systm.

4. Lze u Va firmy objednat a i dal prce, nap?klad mont parapetu?

Samoz?ejm?. Ostatn prce na zateplovan konstrukci, nap?. parapety,oplechovn atik a otvor?, osazen instala?nch krabic, drky bleskosvodu, konzoly pro uchycen p?davnch konstrukc na fasd? apod., mus bt provedeny v souladu s provd?nm zateplovacm systmem tak, aby nedolo p?i realizaci k pokozen systmu, mechanickmu pokozen, zate?en do systmu apod.

5. Chceme zateplit jenom severn stranu rodinnho domu,je to mon?

Jakkoliv nestandardn postupy p?i zateplovn - nap?. zateplen pouze ?sti konstrukce nebo objektu, zateplen nestejnou tlou?kou izolantu, r?znmi typy izolantu v jedn ploe apod. je t?eba speciln? ?eit ji v nvrhu zateplovacho systmu, otzkou je aby to spl?ovalo poadavky ?innosti zateplovacho systmu.

6. Je mon provd?t zateplen fasdy v zim??

Teplota podkladu a okolnho vzduchu nesm klesnout pod + 5 C, p?i pouit omtek Weber. pas silikon s urychlova?em, kter se aplikuj p?i nejni teplot? vzduchu i podkladu +5C, kter m?e po 4 hodinch klesnout do -5C, nutno ale po?tat s vy cenou.

7. Je mon provd?t zateplen fasdy v horku?

P?i aplikaci (nanen) hmot je nutn se vyvarovat p?mmu slune?nmu z?en, v?tru a deti. P?i podmnkch podporujcch rychl zasychn omtky (teplota nad 25 C, siln vtr, vyh?t podklad, apod.) mus zpracovatel zvit vechny okolnosti (v?etn? nap?. velikosti plochy) ovliv?ujc monost sprvnho proveden - napojovn astrukturovn. Desky z edho EPS se z d?vodu tmav barvy nesm bt skladovny ani zpracovvny nap?mm slunci. Fasdn leen mus bt opat?eno st?mi pro stn?n slune?nho z?en. P?i podmnkch prodluujc zasychn (nzk teploty, vysok relativn vlhkost vzduchu apod.) je t?eba po?tat s pomalejmzasychnm a tm monost pokozen det?m i po vce ne 8 hodinch.

8. Je mon zateplovat vlhk zd?

Mus bt odstran?ny vechny zvady, kter by umo?ovaly pronikn vlhkosti do zateplovan konstrukce. Podklady nesm vykazovat vrazn? zvenou ustlenou vlhkost a podklad nesm bt trvale zvlh?ovn. P?padn zven vlhkost podkladu p?ed provedenm zateplovacho systmu se mus odstranit vhodnmisana?nmi opat?enmi, nap?klad: pod?ezan zdiva a vloen izola?nch PE desek, chemick injekt atd., vkv?ty a zasolen omtky se mus odstranit.

9. Lze zateplovat fasdu s ?ste?n? odd?lujc omtkou?

NE! Podklad mus bt p?ed zapo?etm prac zbaven ne?istot, mastnoty a vech voln? se odd?lujcch vrstev, p?padn? materil?, kter se rozpout ve vod?. Nesoudrn nt?ry a omtky dostate?n? nespojen spodkladem je t?eba odstranit. Na opraven a oet?en plochy je mono zapo?t s lepenm izolantu a po vyschnut a vyzrn vysprvkovanch hmot a materil?. Doporu?uje se pr?m?rn soudrnost podkladu 200 kPas tm, e nejmen jednotliv p?pustn hodnota mus vykazovat soudrnost nejmn? 80 kPa. P?padn vyrovnvn nerovnost podkladu je nutno provd?t materily, kter t?mto hodnotm soudrnosti vyhov. V p?pad? nutnosti pravy p?drnosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodnm penetra?nm nt?rem.

10. Jak mus bt rovinatost podkladu p?ed provd?nm zateplen fasdy?

V p?pad? spojen polystyrenovch izola?nch desek s podkladem lepc hmotou a kotvenm tal?ovmi hmodinkami je mezn hodnota odchylky rovnosti podkladu maximln? 20 mm na dlku 1 m. V p?pad? spojen izola?nch lamel nebo desek z minerln vlny (MW) s kolmou nebo podlnou orientac vlken s podkladem lepc hmotou a kotvenm tal?ovmi hmodinkami je mezn hodnota odchylky rovnosti podkladu maximln? 20 mm na dlku 1m - plat v p?pad? pornch ps? dle ?SN 73 08 10, nebo ?SN 73 08 02. P?i v?tch nerovnostech je nutn provst lokln nebo celoplon vyrovnn podkladu vhodnm materilem a technologi p?i sou?asnm spln?n ostatnch bod? tohoto p?edpisu.

11. Lze na zateplenou fasdu nanst fasdn barvu s tmavm odstnem?

Fasdy s tmavmi barvami vst?ebvaj vce tepla ne fasdy se sv?tlejmi barvami. Tmav barevn tny zp?sobuj v?t namhn fasdy prost?ednictvm solrnho zah?vn v pr?b?hu dne a ochlazovnm b?hem noci, nebo prudkch zm?n po?as. Proto pouvn tmavch intenzivnch barev na zateplovacch systmech nedoporu?ujeme. Pouit tmavch barev je mon, pokud nebudou pouity na vce ne 10 % celkov plochyfasdy, ale pouze jako dekorativn prvek.

12. Dokete ud?lat fasdu s vice barevnch odstnu omtky?

ANO! Styk vce barevnch odstn? omtky v jedn ploe, pop?. ploch s odlinou strukturou, nebo pracovn spra, se vytvo? nalepenm zakrvac psky a jejm okamitm stren po zhotoven povrchov pravy. Po jejm zaschnut se p?elep zakrvac pskou ji hotov hrana tak, aby nedolo p?i pokra?ovn k jejmu poruen. Je ale nutn po?tat s vy cenou.

13. Co lze d?lat s zbytkem odpadovho polystyrnu kter zbude po zateplen?

Obvykle se odveze na skladku,nai ale firma nabz za mrn poplatek zpracovan zbytkovho polystyrnu p?mo u Vs na stavb? vlastnm drti?em. Polystyren rozdrtme na kuli?ky a takto vzniklou dr? m?ete pout na zateplen krovu, strop? (mezi trmy), nebo p?pravu polystyrn - betonu, apod. Toto ?een je nejen ekonomick, ale a je ekologick, nebo? nemusme zat?ovat skldku likvidac odpadu.

14. Je mon ?istit zateplenou fasdu a se po letech upin?

ANO! P?i zapin?n ploch je mono provd?t ?it?n horkou tlakovou vodou. ?it?n zapin?nch ploch je nutnoprovd?t v p?znivch klimatickch podmnkch. Obecn? plat e, minimln teplota okolnho vzduchu a povrchu fasdy p?i provd?n ?it?n mus bt +5C. Nastaven tlaku a teploty vody mus bt v souladu s typem pouitpovrchov pravy aby nedolo k jejmu poruen. Rovn? zvis na zapin?n povrchov pravy. Maximln teplota ?istcho roztoku nesm bt vy ne + 60C aby nedolo k poruen fasdy.

15. Je mon zateplenou fasdu po letech p?etrat barvou?

V p?pad? pot?eby ochrannho povrchovho nt?ru pro zven odolnosti povrchov pravy proti pov?trnostnm vliv?m se doporu?uje nt?ry provd?t po maximln dob? 15 25 rok?. Nt?ry se provd?j podle podmnek uvedench v technickch listech danho materilu na p?edem o?it?n a odmat?n podklad. Ochrann nt?r mus svm sloenm odpovdat sloen p?vodn povrchov pravy. Nt?r je mono provd?t i v p?pad? poadavku zm?ny barevnosti objektu za stejnch podmnek jako u ochrannho nt?r.

16. Je mon opravovat zateplenou fasdu v p?pad? mechanickho pokozen?

ANO! V p?pad? poadavku opravy poruen povrchovho souvrstv nebo celho zateplovacho systmu zp?sobenho mechanickm pokozenm je nutno postupovat s ohledem na rozsah pokozen. Nejprve se odstran povrchov prava a na zkladn vrstvu p?esahem pokozen o min 15 cm. Dle se odstran zkladn vrstva s p?esahem pokozen o min 10 cm. Nsledn? se v p?pad? pokozen tepeln izolace odstran i pokozen izolace od?znutm v cel tlou?ce. Vznikl otvor se zapln p??ezem stejnho typu izolace, na kter se na spodn plochu nanese vhodn lepc hmota dle pravidel uvedench v tomto technologickm p?edpisu, s d?razem na maximln vypln?n otvoru. Spry v?t ne 2mm je t?eba vyplnit izola?nm materilem. Sprymezi deskami (EPS, XPS a perimetru) do ?ky 4mm je mono vyplnit nzkoexpanzn izola?n p?novou hmotou. Nsledn? se p?es opraven msto dopln zkladn vrstva s p?esahem 10 cm na p?vodn zkladn vrstvu s poadavkem dodren maximln rovinnosti p?vodn a nov zkladn vrstvy. Po zaschnut se nanese nov povrchov prava. P?i jednotlivch operacch se postupuje dle pravidel uvedench v tomto technologickm p?edpisu.

17. U souseda na zateplen fasd? jsou v mst? hmodinek fleky, ?m to je zp?soben, nesprvnm provedenm?

Popisovan jev je zp?soben nestejnom?rnm chladnutm ?i oh?vnm povrchu fasdy.P? proveden zateplen fasdy bylo pouito kotven hmodinkami vedoucmi skrz tepeln izolant k podkladu. To vede ke dv?ma skute?nostem. Kad hmodinka se stv bodovm tepelnm mostem a kad hmodinka vytv? na povrchu tepelnho izolantu nehomogenitu. Jak tomuto jevu zamezit? Pouvat hmodinky kter lze zapout?t do hloubky izolantu a p?es n? p?ethnout vrstvu tepelnho izolantu. Lze po?tat ale s vy cenou na hmodinky. P?i zateplen fasdy nae firma pouiv jenom tyto hmodinky u v standardu.

Jak je rozdl mezi zateplovacmi systmy: kontaktnm a v?tranou fasdou?

Odv?trvan zateplovac systmy se pouvaj v tom p?pad?, pokud chcete aby povrchovou pravu tvo?l d?ev?n palubky, fony, atp. nebon?jak mlo prodyn materil (nesav keramick obklad, kamenn obklad, PVC obklady apod.). Odv?trvac mezera mus bt ve skladb? mezi izolantem a povrchovou pravou. Nikdy nesm bt mezi st?nou a izolantem, zateplovac systm by nefungoval. Pokud chcete povrchovou pravu omtkou (lecht?nou pastovitou nebo minerln) je vhodn?j v tomto p?pad? pout kontaktn systmy bez odv?trvac vrstvy. Za ur?itch podmnek lze pout i keramick nebo kamenn obklad kontaktnm zp?sobem. Prvotn? tud muste mt vybranou povrchovou pravu, jak bude RDfinln? vypadat, a potom se ?e, zda se pouije kontaktn, nebo odv?trvan systm.

18. Na zateplen fasd? na severn stran? po 3 letech objevil zelen povlak.Asi 10m od domu mme vzrostl topolov stromo?ad.P?ed zateplenm se na dom? nic podobnho nevyskytovalo! Co je p??inou?

Cel popis situace skute?n? odpovd pravd?podobnmu vskytu ?as. Nafasd? byla pravd?podobn? pouita omtka s akryltovm, nebosiliktovm pojivem (p?padn? vrchn nt?r fasdn barvou na t?chtobzch). Tyto materily dosahuj nzk rovn? pH, kter sv?d? r?stut?chto k?dc? rostlinnho p?vodu.Vrobci do t?chto materil? obvykle proto p?idvaj fungicidnp?sady, kter obdobnm jev?m maj p?edchzet. Tyto p?sady majomezenou trvanlivost, a proto jejich p?soben v omtce nen trval.?eenm je odstran?n ?as z fasdy fungicidnmi prost?edky, a p?et?enst?n fasdn barvou se zaru?enm obsahem ve uvedench p?sad.

19. Mm 15 let star d?m a cht?l bych ho zateplit. Obvodove zdivo je z Porothermu o sle 40 cm a je na n?m hrub omtka. Nevm, jak siln polystern pout?

Odpov?? najdete na naich strnkch: http://www.stavoreko.cz/sluzby/zatepleni-fasady/tloustky-izolantu.

Je nutn zateplovat poscho?ov cihlov d?m, kter byl postaven p?ed 50 lety? Nen koda zalepovat prodyn cihly lepidlem a polystyrnem? Soused mi poradil, e d?m nebude dchat a bude vlhnout.

Je velmi dob?e znmo, e vlhkost vzik v rosnm bod?, tedy v mst?, kde dochz ke st?etu teplho vytp?nho vzduchu se zven? ochlazovanou studenou st?nou. Dostate?nm zateplenm budovy doshnete zajmavho efektu - jeliko st?ny domu zakryt izolantem z?stanoutepl (rosn bod se p?esune sm?rem ven do izolantu), dojde k bytku vlhkosti uvnit? byt? a zrove? k vraznmu zven pohody bydlen i spo?e energie dky akumulaci tepla ve zdivu (st?ny nebudou do vnit?nho prostoru vyza?ovat chlad, ale teplo). D?leit ale je, navrhnout sprvnou tlou?ku izolantu. Rozhodn? se nen pot?eba obvat, e zateplenm domu lze n?co pokazit.

20. Jak jsou p?pustn nerovnosti hotov fasdy dle normy po zateplen?

Rovinnost se m?? metrovou lat - odchylky jsou velikost pouitho max. zrna omtky + 0,5 mm. Nap?klad povolen odchylka u zrna 2,0 mm je 2,5 mm. K m??en se pouv la? a speciln trojhelnkov m??idlo (vypadjako pilnk), kter se vkld pod tuto la?. Takto se tedy m?? odchylka rovinnosti - pokud jde o m??en svislosti, pouv se jin metoda...

21. Mme d?m v pamtkov? chrn?nm zem, plnujeme zateplovat fasdu. Stavebn ?ad trv na tom, aby finln povrch fasdy byl tukov. Dotaz zn, zda lze na zateplovac system nanet tuk?

Klasicky tuk kter je znm jako finln prava vpenocementovch omtek, se na zateplovac systm pouvat nesm a to s d?vodu r?zn roztanosti materilu. Ovem existuje vrobcem schvlen - zatran omtka tenkovrstv jemn. Je to typ lecht?n minerln omtky se zrnemmax. 0,7 mm - stejnm jako u tukovch omtek.Tuto omtku pak lze nat?t fasdn barvou.

22. Omtka na fasd? je popraskan - vlasov i v?t trhliny, je mono postupovat nanesenm fasdnho lepidla a perlinky, pot p?etukovat anat?t fasdn barvou?

Jsou-li omtky dostate?n? soudrn (na poklep nezn dut?), pak omtky opat?ete dv?ma nt?ry. Pot pokra?ujte vytvo?enm armovac vrstvy zest?rky a sklovlknit tkaniny, dle Vaeho zm?ru. Jako nslednou vrstvu, z hlediska p?drnosti na nenaskav st?rce, nedoporu?ujeme ovem pout b?n tuk, ale vrobek - zatran omtka tenkovrstv jemn (Cemix), co je systmov materil ur?en p?mo pro tento ?el. Otzku zde p?edstavuje definice "v?t trhliny". Jsou-li tyto trhliny statickho charakteru, nebude pravd?podobn? povrchov zpevn?n armovac vrstvou dostate?n? ?inn.

23. Pro? nepouvte zateplovac barvy?

Zateplovac barvy odrej slav teplo (slune?n nebo z raditoru), p?i pr?niku tepla vedenm maj stejn sou?initel tepeln vodivostijako polystyrn. P?i jej tlou?ce n?kolik desetin milimetru vak je zven tepelnho odporu zanedbateln (polystyrn se p?i stejnchvlastnostech aplikuje, jak vte, v daleko v?tch tlou?kch, aby zateplen bylo ?inn).

24. T?i roky star polystyrenov zateplen prask v rozch oken a v dolnm ukon?en. Lze n?jak ?eit tyto vady?

S nejv?t pravd?podobnost je problm zp?soben nesprvnm lepenm izola?nch desek kolem ost?n oken. Spolehliv a osv?d?en ?een v tomto p?pad? neexistuje. Nejjist?j by bylo odstran?n zateplen v okol oken a poloen izola?nch desek provst znovu. Mn? spolehlivm ?eenm by mohlo bt proveden dodate?nho vyztuen armovac s?ovinou.

25. Jak je ivotnost lecht?nch pastovitch omtek?

ivotnost omtek byla koncipovna podle poadavku ETAG 004 pro zateplovac systmy. Mechanick vlastnosti lecht?nch omtek se zkou podle tto sm?rnice, dle podle p?slunch evropskch norem a mus spl?ovat jejich min. poadavky. V tto sm?rnici se potom uvd, e pokud jsou spln?ny uveden poadavky, ivotnost celho systmu (tzn. i jednotlivch komponent, jako jsou lecht?n omtky, lepic a st?rkovac hmoty, izolant apod.) je min. 25 let, p?i proveden podle p?slunho zvaznho technologickho p?edpisu nebo technickho listua b?n drb?. B?nou drbou se rozum oprava mechanickho pokozen, o?it?n od zapren (omyt vodou) a obnoven nt?ru (po cca 10 letech) apod. ivotnost vak nen mon zam??ovat se zrukou - tu dv zhotovitel dla a podle ob?anskho zkonku je zruka na stavebn dlo 3 roky, pokud nen stanoveno ve smlouv? o dlo jinak.

26. Jakm izolantem lze obloit venkovn vlhkou st?nu?

Zkladem jakkoli sanace vlhk zdi je odstran?n p??iny vlhnut. Nebude-li p??ina odstran?na, jsou projevy dalch defekt? nevyhnuteln a dn prava st?ny nebude dostate?n? efektivn. Nen-li mon p??inu vlhkosti odstranit, je monm kosmetickm ?eenm pouit sana?nch omtek. Zateplen kontaktnm zateplovacm systmem bez dalch sana?nch opat?en nem smysl.

27. Vlastnme 50 let star rod. domek a chceme zateplovat ze interirov strany.

Bohuel v dnm p?pad? nem?eme doporu?it jakkoli postup pro zateplen ze strany interiru. D?vod je na snad? - st?ny, ke kterm se z d?vodu vnit?nho zateplen nedostane dostatek tepla, p?i venkovnch nzkch teplotch prochladnou natolik, e se rosn bod (bod st?etuvy teploty z interiru a nzk teploty z exteriru, p?i kterm vznik vlhkost) posune sm?rem do mstnosti. Zateplenm tedy riskujete zven vlhkosti st?n a vznik karcinogennch plsn. Zrove? znemonte akumulaci tepla ve st?nch a tm zvte pot?ebu kontinulnho vytp?n (p?i p?estvce ve vytp?n mstnost mnohem rychleji vychladne).

28. Chci se zeptat, zda by pomohlo zateplen rod. domu ze t? stran. Na severen st?n? v 1p. se vdy od podzimu do jara tvo? plse? a to vepalet? kolem oken a v rozch domu u podlahy. D?m je cca 100let star, m brizolitovou omtku a tl. st?n je 45cm.

Je naprosto z?ejm, e tlou?ka zdiva 45 cm je velmi nedostate?n z hlediska tepelnho odporu st?n. Vzhledem ke zmi?ovanmu obdob, p?i
kterm dochz k uvedenmu nedoucmu jevu se d p?edpokldat, e tvorba plsn je zp?sobena kondenzujc vlhkost vlivem prochladnut
st?n a posuvu rodsnho bodu sm?rem do mstnosti. Obecn? plat pravidlo, e jakkoli problm s vskytem vlhkosti je pot?eba vdy analyzovat osobn? p?mo na mst?, aby byly vylou?eny ostatn mon p??iny. Ale neoficiln? lze p?edpokldat, e dodate?n zateplen st?n (a p?edevm tak soklov ?sti domu) by mohlo problm vy?eit. Mimoto doporu?ujeme zlepit v?trn v mstnosti (t?eba krtce, ale ?ast?ji a intenzivn?ji). Z hlediska tepeln bilance domu, se kterou souvis tepeln pohoda bydlen a p?edevm spora energie na vytp?n, je vak nutn zateplen celho domu.

29. Jak siln mus bt povrchov vrstva (st?rka, perlinka, lecht?n omtka) nad izolantem?

Podle evropsk sm?rnice pro zateplovac systmy ETAG 004 mus bt povrchov vrstva nad izolantem (polystyrn , minerln vlna apod.) min. v tlou?ce 6 mm. Pokud mte omtku se zrnem 2 mm, tak by se st?rkovac hmota s alkalivzdornou tkaninou m?la pohybovat v min. tlou?ce cca 4 mm.

30. Je mon znovu zateplit fasdu, kter je ji 7 let hotov se v povrchovou pravou. P?vodn zateplen bylo realizovno 6cm silnu vatouuchycenou do st?n d?evostavby. Je mon znovu zateplit vatou nebo je mon vyuit polyestyrenu a jakm zp?sobem probh hmod?n druhvrstvy, aby se nenaruilo p?vodn hmod?n?

Dal p?iteplen je samoz?ejm? mon, ale pouze u minerln vatou. Dal p?iteplen polystyrnem nelze z difznho hlediska. Hmodnkovn mus bt provedeno do nosnho systmu p?es novou izolaci i p?es starou izolaci. Aby se nenaruilo p?vodn hmod?n, tak se posunou vrstvy minerln izolace, nap?. 1. vrstva se klade ze se?znutch desek na polovinu po dlce atp.

31. Je mon lepit fasdu z polystyrnu v deti a m to n?jak vliv na budouc fasdu?

?dn b?n stavebn prce se nedoporu?uje provd?t v deti. Provlhn staviv resp. malt a lepidel b?hem aplikace m?e p?inst nslednproblmy pro kter nen prostor je zde domlet. Co se t?e lepen izolant? kontaktnch zateplovacch systm?, nen lepen za det? vylou?eno, pokud je podklad (zdivo) dostate?n? kryto okrajem st?echy, vlastn izola?n desky jsou such, do lepc a st?rkovac hmoty nepr a pokud je mon nanen lepidla na izolanty blzko zdiva, kde nepr. Prakticky je tedy nutno pracovit? i pracovn plohy chrnit.
Vlastn d? a tm vysok relativn vlhkost vzduchu nemus vadit kvalit? dla.

32. Lze zateplovac systm lepit rovnou na plnou cihlu? Star omtka je odstran?n a jsou prokrbnut spry.

Pokud je podklad z o?it?n pln cihly po oklepn omtky, mus spl?ovat tyto podmnky: Rovinnost podkladu mus bt takov, aby po p?iloen 2 m lat? nebyly odchylky v?t ne 20 mm, lpe 10 mm. Vykraban spry se nepo?taj a nevad. V?t prohlubn? by se muselyzarovnat omtkou. Podklad nesm bt spran. Po kadm odstran?n star omtky je podklad spran, proto se mus nat?t a zpevnit penetrac. Nejlpe dva nt?ry - 1. nt?r z?ed?n 1:1 s vodou, druh nt?r ne?ed?n. Po 24 hodinch od posledn penetrace se m?e za?t s nalepovnm izolantu. Pokud jsou vykraban spry, mus se po?tat s v?t spot?ebou lepicho tmelu a tud cenou.

33. Jak je ivotnost polystyrenu?

ivotnost polystyrnu je velmi zvisl na p?soben okolnho prost?ed. Nep?zniv? m?e bt ovlivn?na p?edevm teplem nebo degradac vlivemslune?nho z?en. Lze p?edpokldat, e sprvnou aplikac zateplovacho systmu jsou tyto faktory eliminovny a ivotnost polystyrnu se pak pohybuje n?kde okolo 100 let.

34. Plnujeme zateplovat d?m, jakou zvolit finaln zatranou lecht?nou omtku? Minerln, akryltovou, siliktovou nebo silikonovou? A jak jenejlep zrnitost?

Minerln lecht?n omtka nepat? mezi nejmodern?j materily, kter by se v dnen dob? ve velk m?e pouvaly, nicmn? je mon ji pout. Jej vhodou je pom?rn? nzk cena, nevhodou je ovem obtn?j aplikace (jedn se o sypkou pytlovanou sm?s, kterou je pot?eba mchat s vodou, co u ostatnch menovanch druh? omtek odpad) a tak prv? nutnost povrchovho oet?en fasdn barvou. Naproti tomu pastovit omtky (akryltov, siliktov a silikonov) odpovdaj trendu modern doby, kter klade nroky na jednoduchost a rychlost zpracovn. Jedn se o materily ji namchan do aplika?n konzistence v kbelku k okamitmu pouit. Jejich cena je vy ne u minerlnch omtek, ale odpad zde nutnost pouit fasdn barvy. Pokud vezmeme jednotliv druhy pastovitch omtek, li se tyto od sebe svmi vlastnostmi i cenou - stru?n?: Akryltov omtka - je cenov? nejdostupn?j, pevn, vod?odpudiv. Je nutn po?tat s m?n odolnost proti upin?n, nedoporu?uje se na zateplovac systmy s minerln vlnou. Siliktov omtka - paropropustn omtka pouvan zejmna na izolant z minerln vlny, p?irozen? odoln proti mech?m a ?asm. Silikonov omtka - spojuje nejlep vlastnosti obou ve uvedench omtek, vynik navc vbornou prunost a nejmen pinivost, ?emu odpovd i cena. Silikonsiliktov omtka - zkladem je siliktov omtka, ovem se zvenou odolnost proti upin?n. Vechny tyto omtky lze pout za Vmi zamlenm ?elem - volba kokrtnho druhu omtky zle ?ist? na Vaich preferencch, stejn? tak i jej zrnitost. Pokud si nejste jist s vb?rem zrnitosti, p?edlome k nahldnutvzorkovnk struktur lecht?nch omtek.

35. Jak rozpoznat rozdl mezi akryltovou a silikonovou omtkou v suchm stavu po aplikaci?

Bez odborn chemick analzy nen mon bezpe?n? oba druhy omtek rozeznat - ani v tekutm a ani v suchm stavu po aplikaci. V kone?nm d?sledku by mohly druh omtky odhalit uitn vlastnosti, kter souvisej prv? s pouitm druhem pojiva. Silikonov omtka m nelepiv povrch pro prachov ?stice, a proto se bude pomaleji pinit (z?stane v pr?b?hu ?asu nesrovnateln? dle ?ist). Akryltov omtka, p?es spoustu vynikajcch vlastnost, m nevhodu v p?ilnavm povrchu - prachov ?stice na n snze ulp.

36. Jde na zateplenou fasdu dt st?kan b?zolit?

B?n st?kan b?izolit nen vhodn na st?rkovou vrstvu. Hroz zde nebezpe? nedostate?n p?drnosti. Vlastn b?izolit je pevn, ale k?ehk, nedostate?n? prun omtka nevhodn na zateplovac systm. Existuje ovem - krban omtka WEBER 204, kter je nsledovnk tradi?n omtky (b?zolit) se zajmavou strukturou a sldou. Tato omtka se pouv jak na renovaci, tak i na novostavby.

37. Jak daleko jezdte d?lat zateplen fasdy?

Zateplen fasdy provdme po cel republice. P?i cestch mimo Prahu si ?tujeme nklady na dopravu, p?padn? ubytovn.

38. Ode?tte p?i tvorb? cenovho rozpo?tu zateplen fasdy rodinnho domu plochu oken?

Mnostv m?rnch jednotek zateplen se ur?uje v m2 plochy povrchu po zateplen. Tj. vka zateplen od rovn? zakldac lity po horn hranu upravovan plochy, krt ?ka v?etn? p?esah? na rozch vyvolanch tlou?kou izolantu. Od tto plochy se odpo?tvaj plochy oken a dve? zmenen o tlou?ku izolantu na ost?n. Plocha ost?n se p?i?t v rozm?ru: ?ka ost?n v?etn? tlou?ky zateplovacho systmu nsoben dlkou.

Jakou tepeln? izola?n omtku mm dt na nov d?m, je postaven z plnch cihel. Z odborn polemiky vm, e polystyren nen vhodn z d?vodu vytv?en plsn, problmy s krupobitm, ptactvem, vytv?en pr?duch? atd.

Sou?initel prostupu tepla U (prostup tepla ve W / m2 a stupe? Celsia) je u klasick ciheln st?ny z plnch cihel cca 1,4. Poadavek sou?asn ?SN je 0,38 - doporu?en hodnota 0,25. Aby byly spln?ny tyto podmnky, je nutn odizolovat v 1. p?pad? cca 8cm tlou?ky tepelnho izolantu, v druhm p?pad? 13 cm tepelnho izolantu (fasdn polystyrnov desky nebo minerln vlny). Je z?ejm, e tepeln? izola?n omtka nem tepeln? izola?n vlastnosti izolant?, jako polystyrn, navc ji nikdo nenanese v takov tlou?ce. Vn?j kontaktn zateplen nezp?sobuje plsn?, prv? naopak zv?tenm tepelnho odporu dochz ke zven teploty povrchu st?n v interiru a tm omezen kondenzace vodnch par na povrchu a uvnit? konstrukc. Dob?e proveden a certifikovan zateplovac systm s tenkovrstvou omtkou mus mechanicky odolat krupobit. Nen bohuel dostate?n? odoln proti datl?m.