Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

  • Zateplovací systémy
  • Tloušťky izolantu
  • Struktury omítek
  • Druhy omítek

spora energie je stle stle opakovan a aktuln tma, kter se tk kadho uivatele bytu ?i rodinnho domu. Neustl tlak vrobc? energie na zvyovn cen vede kadho k zamylen, kde je mon uet?it a nepltvat zbyte?n? finan?nmi prost?edky. Jednou z cest je zamezen niku tepla. Pro? zateplovat fasdy?

Vce ne 10 let firma Stavoreko s.r.o. provd zateplen fasd bytovch i rodinnch dom?, vyuvme zateplovac systmy na bzi tepeln?izola?nch materil? r?znch vrobc?. Pouvme pouze kvalitn certifikovan odzkouen zateplovac systmy, kter jsou certifikovny pouze jako cel systm.

Seznam vrobc? systm?, kter pouvme:

Jsme registrovanm odbornm dodavatelem programu Zelen sporm Ministerstva ivotnho prost?ed ?R.

Po dokon?enm zateplen fasdy, nap?klad st?ednho rodinnho domu, z?stane obvykle z technologickch d?vod? (od?ezky), mnostv odpadovho polystyrenu (i n?kolik m3), kter se zpravidla odveze na skldku. Je b?n, e odvoz a likvidace tohoto materilu jsou u v?tiny stavebnch firem zahrnuty v rozpo?tu a tyto nklady nenese p?mo investor.

Nae firma nabz za mrn poplatek zpracovan odpadovho polystyrnu p?mo na stavb? vlastnm drti?em. Polystyren rozdrtme na kuli?ky a takto vzniklou dr? m?ete pout na zateplen krovu, strop? (mezi trmy), nebo p?pravu polystyrn - betonu, apod.Toto ?een je nejen ekonomick, ale a je i ekologick, nebo? nemusme zat?ovat skldku likvidac odpadu (Pouit drcenho polystyrnu).

Rozhodli jste zateplit fasdu? Zpracujeme pro Vs zcela zdarma "nvrh a tepeln? technick posouzen skladby", dle p?ipravme cenovou nabdku na Vmi vybran zateplovac systm a doporu?me Vm to nejlep ?een.

Na zateplen fasdy poskytujeme zruku 5 let.