Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Rekonstrukce bytového areálu Jiránkova Vila - Praha 9 - Hrdlořezy

Rekonstrukce bytového areálu Jiránkova Vila - Praha 9 - Hrdlořezy

Objednavatel: právnická osoba.

Popis stavby: V současnosti je v objektu 7 bytů, kancelářské a obslužné místnosti - garáž, uhelna, kotelna, sklady, archiv atd..

Požadavky investora: investor hodlá stavebně upravit stávající objekt v ul. Mezitraťové na 17 bytů.

Na základě požadavku investora byly provedeny projekční studie. Byla vybrána varianta, která byla konzultována s stavebním úřadem Praha 9. Následně byl vypracován projekt pro stavební povolení.

Popis původního stavu objektu

Reportáž ČT1Areál s objektem leží na východní a jižní straně ulice Mezitraťové, která v tomto místě vytváří dvojitý ohyb a dále vede přímo východním směrem. Území areálu má v místě zástavby mírný sklon ve směru sever-jih.

Objekt určený k přestavbě je jedním ze dvou objektu na parcele a byl užíván jako objekt kanceláří a služebních bytů pro přilehlý průmyslový provoz (předešlý vlastník - Pražské Čokoládovny).

Oba obdélné objekty lemují střední dvůr. Do dvora se vjíždí vraty v severním zděném oplocení, které stojí na uliční čáře na jižní straně Mezitraťové ulice. Pěší vstup do dvora je brankou vpravo od vrat. Zděné oplocení má tvarosloví pozdního novo-baroka asi z počátku 20. stol.

Řešený objekt má obdélníkový tvar s podélnou osou sever - jih a leží na západní straně dvora tak, že jeho západní fasáda (resp. její větší severní část) leží přímo na uliční čáře na hranici parcely investora a parcela v majetku města. Na Západní straně je na veřejné parcele chodník - zpevněná plocha o šířce 3 - 5 m a dále zatravněná plocha až k Severovýchodnímu ohybu ulice Mezitraťová.

Směrem severním je objekt odsazený od uvedeného zděného novobarokního oplocení přes 19m. Na východní straně je dvůr. Jeho šířka mezi stávajícími objekty je 32.12 má.

Současný stav řešeného objektu je výsledkem asi 3 stavebních etap a lze ho i podle vstupu rozdělit na kratší severní a jižní část a na delší střední část.

Severní dvoupodlažní část má vzhled z pozdních 20. resp. 30. let 20. stol. Leží nejblíže vstupu a vjezdu do areálu. Je dlouhá přibližně 14.4 má a zastavěná plocha je 161 m2. Tato část je zastřešena valbovou střechou. Výška hřebene této části objektu je nejvyšší ve vztahu k celému objektu. To platí i o výšce přízemí, která je v souladu s terénem nad výškou přízemí ostatních dvou častí objektu. Konstrukce objektu je zděná s ž. b. stropy. Tato část sloužila pro služební byty zaměstnanců Pražských Čokoládoven.

Střední část byla zřejmě postavena nebo přestavěna ve stylizovaném novobarokním stylu. Je dlouhá přibližně 35.8 m a její zastavěná plocha je 411 m2. Je také dvoupodlažní a nepodsklepeny. Konstrukce objektu je zděná. Strop nad 1NP je ocelokeramický buďto na sloupech nebo na obvodových zdech. Obvodové zdivo v 1NP vzhledem ke své tloušťce náleží starší stavební fázi, která byla pozměněna o pozdější přestavbou. Konstrukce 2NP tvoří obvodové zdivo a lehká konstrukce sedlové střechy o malém sklonu střešních rovin. Krytina je plechová - měděná.

1NP bylo využita pro kanceláře, obslužní místnosti, jídelnu + výdejnu jídel, kotelnu na pevná paliva, uhelnu, sklady, garáž apod. 2NP bylo užíváno jako kancelářský provoz včetně jednacích místností. Část obvodové stěny na západní straně, která přiléhá k veřejné pěší komunikaci, je pod úrovní chodníku provlhlá.

V 80. letech 20. stol. předchozí majitel odstranil novobarokní kuželkovou atiku na obou stranách střední částí objektu. Na místě původní atiky bylo provedeno pásové profilované oplechování. Předchozí majitel osadil do mírně ukloněné sedlové střechy střešní světlíky. Z původních architektonických článku střední části zůstala zachována zděná profilovaná ostění oken v 2NP se středním zděným parapetním sloupkem a s kovovou novobarokní mříží. Okenní výplně byly nahrazeny novodobými dřevěnými okny s dvojskly pouze s 2 vodorovnými příčlemi. Pouze na předsazeném vstupním schodišťovém vestibulu v 2NP je zachováno členění jednoduchého okna s půlkruhovým ukončením. Otvory ani výplně oken a dveří v 1NP nejsou původní. 1NP střední části je přístupná buďto ze dvora - jídelna, kotelna, garáž - nebo z podesty jižní části.

Jižní část tvoří dvojpodlažní objekt na jižní straně jako širší a kratší příčná loď s 2 podlažními rizality na východní i západní a jižní straně. Na jhu ještě vystupuje užší jednopodlažní rizalit verandy v závěru jižní úzké fasády. Tato část má nejlépe uchované prvky novobarokní resp. eklektické stavební fáze. Konstrukce je zděná s trámovými stropy. Tato část je také nepodsklepená.

Jižní část je široká cca 19 m, dlouhá asi 12 m zastavěná plocha je 161 m2. úroveň přízemí je o 1.2 m níže oproti střední části. Do této části objektu se vstupuje směrem ze dvora přes verandu v rizalitu do vstupní chodby. Jsou zde 3 bytové jednotky.

Objekt je připojen na veřejnou elektrickou sít, dále na vodovodní řad a na veřejnou kanalizaci. V blízkosti objektu je v Severovýchodní poloze za silnicí sloupové trafo.

Stávající vytápění objektu bylo řešeno centrální kotelnou na tuhá paliva.

Architektonické řešení

Článek MF DNESArchitektonické řešení spočívá ve vytvoření 17 bytových jednotek s minimem stavebních zásahu do objektu, kterými jsou: výměna okenních otvoru, návrh dvorní pavlače balkonu v severní části. Kromě funkčního záměru má za cil sjednotit poněkud nesourodou směsici stylu na stávající fasádě objektu.

V severní části se jedná o renovaci stávajících 4 bytových jednotek s dostavbou kompletního hygienického zázemí pro každou bytovou jednotku (2 byty v 1NP a 2 byty v 2NP). Dále je ve stávajícím prázdném podkroví navržena 5. bytová jednotka. V rámci tohoto návrhu je navrženo ubourání pozorovací věže, která byla do podkroví osazena jako hranolový zděný svislý prvek v období 2. světové války. Dále jsou v podkroví navrženy 3 nové vikýře a nová střešní okna na uliční fasádě. Nad stávajícím balkonem v 2NP je navržen balkon pro byt v podkroví (3NP).

V střední části jsou navrženy v 1NP 3 bytové jednotky. Dvě jsou navrženy v prostoru stávající jídelny a výdejny jídel. Vstup do těchto bytu je navržen ze dvora. Do třetí bytové jednotky ve střední části se vstupuje z mezi podesty schodiště v jižní části. Kuchyně této bytové jednotky je umístěna na nižší úrovni v jižní části. V 2NP střední části je navrženo 6 bytových jednotek namísto povodních kanceláří a zasedací mstnosti. Do bytové jednotky v levé části se vstupuje z podesty stávajícího schodišťového přístavku. Do středních tří bytových jednotek se vstupuje ze společné chodby, do které se vstoupí z nové navržené pavlače na dvorní východní straně. Tato pavlač je navržena jako ocelová s ocelovým pochozím roštem a ze dvora je přístupná 2 ocelovými točitými schodišti, které jsou navrženy po obou stranách vjezdu do garáže. Z popsané pavlače se vlevo vstupuje do předsíně většího bytu na jižní straně 2NP střední části, který je navržen na místě zasedací místnosti se 4 podpůrnými sloupy. Všechny nové místnosti jsou vymezeny příčkami YTONG. V 1NP střední části zůstala ponechána původní garáž a dále místnost kotelny, která bude mít jiné využití (sklad).

V jižní části se jedná o stavební úpravu 3 stávajících bytů - jedná se částečně o vybudování nových hygienických buněk a o posunutí některých příček.