Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

 • Bungalovy
 • Tradiční domy
 • Moderní domy
 • Pasivní domy
 • Dřevostavby

Projekt situace stavby - osazení domu

Projekt rodinného domu musí být ještě před podáním žádosti o stavební povolení (resp. ohlášení) na stavební úřad dopracován o Projekt osazení domu na pozemek, který řeší kromě umístění rodinného domu také jeho napojení na inženýrské sítě a komunikaci a zásady organizace výstavby na daném pozemku. Tato dokumentace se předkládá na stavební úřad společně s projektem rodinného domu. Vždy respektuje příslušné územní rozhodnutí (pokud bylo vydáno) pro daný stavební pozemek a odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků (objektů).

Projekt osazení domu na pozemek dodáváme v pěti paré.

Každé paré obsahuje:

 • technickou zprávu
 • zásady organizace výstavby
 • koordinační situaci se zakreslením objektu, přípojek na sítě a přístupové komunikace
 • situaci domu s vyznačením požárně nebezpečného prostoru

Součástí projektu osazení domu na pozemek je technické řešení pro likvidaci, dešťových vod. Případné projekty žump, ČOV, drenáží, atd. je nutné dořešit individuálně po předchozím projednání na příslušném stavebním úřadu.

Pro zpracování projektu jsou nutné tyto podklady:

 • zaměření pozemku - výškopis a polohopis
 • informace o ochranných pásmech (včetně podmínek jejich správců)
 • územní plán dané lokality - regulativa
 • místa připojení na inženýrské sítě
 • výsledek měření radonu
 • představa umístění domu na pozemku
 • polohu domů na sousedních pozemcích
 • způsob likvidace dešťové vody
 • vedení všech inženýrských sítí:
  • vodovod
  • kanalizace (splašková, dešťová)
  • elektro
  • O2
  • plyn
  • elektronické kabely
  • vojenská zpráva
  • závlahy atd.

Přesný seznam dotčených správců sítí a případný seznam dalších nutných podkladů pro zpracování projektu osazení domu na pozemek Vám upřesní příslušný stavební úřad v místě výstavby Vašeho rodinného domu. V případně zájmu zajistíme tyto podklady za vás. Do poznámky v objednávkovém formuláři uveďte, že máte zájem o zaslání samostatné nabídky na zajištění těchto podkladů.

Termín a způsob dodání:

do 3 pracovních dnů od objednání Projektu osazení domu na pozemek a uhrazení zálohy 3 000 Kč budete kontaktováni zodpovědným pracovníkem, který si s Vámi ověří úplnost seznamu všech podkladů, které je nutné zajistit pro vypracování projektu včetně stanovení jejich minimálního požadovaného rozsahu a domluví se na způsobu předání podkladů a na osobní schůzce (projednání polohy objektu na pozemku a předání podkladů)

termín zaslání projektu: - v případě objednání Projektu osazení domu na pozemek společně s typovým projektem rodinného domu a dodání podkladů do 5 pracovních dnů ode dne uhrazení zálohy je Projekt osazení domu na pozemek zaslán spolu s typovým projektem rodinného domu, - v ostatních případech je termín dodání projektu do 10 pracovních dnů ode dne obdržení všech potřebných podkladů pro zpracování projektu a uhrazení zálohy, Projekt situace stavby bude stavebníkovi doručen poštou na uvedenou adresu v objednávce.

Cena Projektu osazení domu na pozemek

Cena za vypracování Projektu osazení domu na pozemek je 9 900 Kč (včetně DPH). Cena Projektu osazení domu na pozemek je platná za předpokladu dodání všech potřebných podkladů pro jeho zpracování uvedených výše.