Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Rekonstrukce bytu - Karlovo nm?st

Rekonstrukce bytu - Karlovo nm?st

Objednavatel: prvnick osoba.

Popis stavby: investor poaduje rekonstrukci bytu 4 + 1.

Poadavky investora: odstran?n star malby, odstran?n tapet, hloubkov penetrace, zednick oprava omtek, zednick oprava po elektroinstalaci, zednick oprava po vodoinstalaci, st?rka sdrov do 3 mm, osazen ocelovch zrubn, mont obklada?ek, mont dlaeb, mont soklu, vybourn betonov mazaniny, pokldka izolace, bourn cihelnch p??ek, mont novch p??ek, betonovn podlah, vybourn obklad? a omtky.

Zjit?n vady a nedostatky: Naruen omtky (praskliny na st?nch), viditeln stopy po zatkn vody.

Reference

001-rekonstrukce-bytu 002-rekonstrukce-bytu 003-rekonstrukce-bytu 004-rekonstrukce-bytu 005-rekonstrukce-bytu 006-rekonstrukce-bytu 007-rekonstrukce-bytu 008-rekonstrukce-bytu 009-rekonstrukce-bytu 010-rekonstrukce-bytu 011-rekonstrukce-bytu 012-rekonstrukce-bytu 013-rekonstrukce-bytu 014-rekonstrukce-bytu 015-rekonstrukce-bytu 016-rekonstrukce-bytu 017-rekonstrukce-bytu 018-rekonstrukce-bytu 019-rekonstrukce-bytu 020-rekonstrukce-bytu 021-rekonstrukce-bytu 022-rekonstrukce-bytu 023-rekonstrukce-bytu 024-rekonstrukce-bytu 025-rekonstrukce-bytu 026-rekonstrukce-bytu 027-rekonstrukce-bytu 028-rekonstrukce-bytu 029-rekonstrukce-bytu 030-rekonstrukce-bytu 031-rekonstrukce-bytu 032-rekonstrukce-bytu 033-rekonstrukce-bytu 034-rekonstrukce-bytu 035-rekonstrukce-bytu 036-rekonstrukce-bytu 037-rekonstrukce-bytu 038-rekonstrukce-bytu 039-rekonstrukce-bytu 040-rekonstrukce-bytu 041-rekonstrukce-bytu 042-rekonstrukce-bytu 043-rekonstrukce-bytu 044-rekonstrukce-bytu 045-rekonstrukce-bytu 046-rekonstrukce-bytu 047-rekonstrukce-bytu 048-rekonstrukce-bytu 049-rekonstrukce-bytu 050-rekonstrukce-bytu 051-rekonstrukce-bytu 052-rekonstrukce-bytu 053-rekonstrukce-bytu 054-rekonstrukce-bytu 055-rekonstrukce-bytu 056-rekonstrukce-bytu 057-rekonstrukce-bytu 058-rekonstrukce-bytu 059-rekonstrukce-bytu 060-rekonstrukce-bytu 061-rekonstrukce-bytu 062-rekonstrukce-bytu 063-rekonstrukce-bytu 064-rekonstrukce-bytu 065-rekonstrukce-bytu 066-rekonstrukce-bytu 067-rekonstrukce-bytu 068-rekonstrukce-bytu 082-rekonstrukce-bytu 093-rekonstrukce-bytu 113-rekonstrukce-bytu 116-rekonstrukce-bytu 119-rekonstrukce-bytu 122-rekonstrukce-bytu