Stavební práce - rekonstrukce od A do Z

Reference

Rekonstrukce bytovho arelu Jirnkova Vila - Praha 9 - Hrdlo?ezy

Rekonstrukce bytovho arelu Jirnkova Vila - Praha 9 - Hrdlo?ezy

Objednavatel: prvnick osoba.

Popis stavby: V sou?asnosti je v objektu 7 byt?, kancel?sk a obslun mstnosti - gar, uhelna, kotelna, sklady, archiv atd..

Poadavky investora: investor hodl stavebn? upravit stvajc objekt v ul. Mezitra?ov na 17 byt?.

Na zklad? poadavku investora byly provedeny projek?n studie. Byla vybrna varianta, kter byla konzultovna s stavebnm ?adem Praha 9. Nsledn? byl vypracovn projekt pro stavebn povolen.

Popis p?vodnho stavu objektu

Report ?T1Arel s objektem le na vchodn a jin stran? ulice Mezitra?ov, kter v tomto mst? vytv? dvojit ohyb a dle vede p?mo vchodnm sm?rem. zem arelu m v mst? zstavby mrn sklon ve sm?ru sever-jih.

Objekt ur?en k p?estavb? je jednm ze dvou objektu na parcele a byl uvn jako objekt kancel? a sluebnch byt? pro p?ilehl pr?myslov provoz (p?edel vlastnk - Prask ?okoldovny).

Oba obdln objekty lemuj st?edn dv?r. Do dvora se vjd vraty v severnm zd?nm oplocen, kter stoj na uli?n ??e na jin stran? Mezitra?ov ulice. P? vstup do dvora je brankou vpravo od vrat. Zd?n oplocen m tvaroslov pozdnho novo-baroka asi z po?tku 20. stol.

?een objekt m obdlnkov tvar s podlnou osou sever - jih a le na zpadn stran? dvora tak, e jeho zpadn fasda (resp. jej v?t severn ?st) le p?mo na uli?n ??e na hranici parcely investora a parcela v majetku m?sta. Na Zpadn stran? je na ve?ejn parcele chodnk - zpevn?n plocha o ?ce 3 - 5 m a dle zatravn?n plocha a k Severovchodnmu ohybu ulice Mezitra?ov.

Sm?rem severnm je objekt odsazen od uvedenho zd?nho novobaroknho oplocen p?es 19m. Na vchodn stran? je dv?r. Jeho ?ka mezi stvajcmi objekty je 32.12 m.

Sou?asn stav ?eenho objektu je vsledkem asi 3 stavebnch etap a lze ho i podle vstupu rozd?lit na krat severn a jin ?st a na del st?edn ?st.

Severn dvoupodlan ?st m vzhled z pozdnch 20. resp. 30. let 20. stol. Le nejble vstupu a vjezdu do arelu. Je dlouh p?iblin? 14.4 m a zastav?n plocha je 161 m2. Tato ?st je zast?eena valbovou st?echou. Vka h?ebene tto ?sti objektu je nejvy ve vztahu k celmu objektu. To plat i o vce p?zem, kter je v souladu s ternem nad vkou p?zem ostatnch dvou ?ast objektu. Konstrukce objektu je zd?n s . b. stropy. Tato ?st slouila pro sluebn byty zam?stnanc? Praskch ?okoldoven.

St?edn ?st byla z?ejm? postavena nebo p?estav?na ve stylizovanm novobaroknm stylu. Je dlouh p?iblin? 35.8 m a jej zastav?n plocha je 411 m2. Je tak dvoupodlan a nepodsklepeny. Konstrukce objektu je zd?n. Strop nad 1NP je ocelokeramick bu?to na sloupech nebo na obvodovch zdech. Obvodov zdivo v 1NP vzhledem ke sv tlou?ce nle star stavebn fzi, kter byla pozm?n?na o pozd?j p?estavbou. Konstrukce 2NP tvo? obvodov zdivo a lehk konstrukce sedlov st?echy o malm sklonu st?ench rovin. Krytina je plechov - m?d?n.

1NP bylo vyuita pro kancel?e, obslun mstnosti, jdelnu + vdejnu jdel, kotelnu na pevn paliva, uhelnu, sklady, gar apod. 2NP bylo uvno jako kancel?sk provoz v?etn? jednacch mstnost. ?st obvodov st?ny na zpadn stran?, kter p?ilh k ve?ejn p? komunikaci, je pod rovn chodnku provlhl.

V 80. letech 20. stol. p?edchoz majitel odstranil novobarokn kuelkovou atiku na obou stranch st?edn ?st objektu. Na mst? p?vodn atiky bylo provedeno psov profilovan oplechovn. P?edchoz majitel osadil do mrn? uklon?n sedlov st?echy st?en sv?tlky. Z p?vodnch architektonickch ?lnku st?edn ?sti z?stala zachovna zd?n profilovan ost?n oken v 2NP se st?ednm zd?nm parapetnm sloupkem a s kovovou novobarokn m?. Okenn vpln? byly nahrazeny novodobmi d?ev?nmi okny s dvojskly pouze s 2 vodorovnmi p??lemi. Pouze na p?edsazenm vstupnm schodi?ovm vestibulu v 2NP je zachovno ?len?n jednoduchho okna s p?lkruhovm ukon?enm. Otvory ani vpln? oken a dve? v 1NP nejsou p?vodn. 1NP st?edn ?sti je p?stupn bu?to ze dvora - jdelna, kotelna, gar - nebo z podesty jin ?sti.

Jin ?st tvo? dvojpodlan objekt na jin stran? jako ir a krat p??n lo? s 2 podlanmi rizality na vchodn i zpadn a jin stran?. Na jhu jet? vystupuje u jednopodlan rizalit verandy v zv?ru jin zk fasdy. Tato ?st m nejlpe uchovan prvky novobarokn resp. eklektick stavebn fze. Konstrukce je zd?n s trmovmi stropy. Tato ?st je tak nepodsklepen.

Jin ?st je irok cca 19 m, dlouh asi 12 m zastav?n plocha je 161 m2. rove? p?zem je o 1.2 m ne oproti st?edn ?sti. Do tto ?sti objektu se vstupuje sm?rem ze dvora p?es verandu v rizalitu do vstupn chodby. Jsou zde 3 bytov jednotky.

Objekt je p?ipojen na ve?ejnou elektrickou st, dle na vodovodn ?ad a na ve?ejnou kanalizaci. V blzkosti objektu je v Severovchodn poloze za silnic sloupov trafo.

Stvajc vytp?n objektu bylo ?eeno centrln kotelnou na tuh paliva.

Architektonick ?een

?lnek MF DNESArchitektonick ?een spo?v ve vytvo?en 17 bytovch jednotek s minimem stavebnch zsahu do objektu, ktermi jsou: vm?na okennch otvoru, nvrh dvorn pavla?e balkonu v severn ?sti. Krom? funk?nho zm?ru m za cil sjednotit pon?kud nesourodou sm?sici stylu na stvajc fasd? objektu.

V severn ?sti se jedn o renovaci stvajcch 4 bytovch jednotek s dostavbou kompletnho hygienickho zzem pro kadou bytovou jednotku (2 byty v 1NP a 2 byty v 2NP). Dle je ve stvajcm przdnm podkrov navrena 5. bytov jednotka. V rmci tohoto nvrhu je navreno ubourn pozorovac v?e, kter byla do podkrov osazena jako hranolov zd?n svisl prvek v obdob 2. sv?tov vlky. Dle jsou v podkrov navreny 3 nov vik?e a nov st?en okna na uli?n fasd?. Nad stvajcm balkonem v 2NP je navren balkon pro byt v podkrov (3NP).

V st?edn ?sti jsou navreny v 1NP 3 bytov jednotky. Dv? jsou navreny v prostoru stvajc jdelny a vdejny jdel. Vstup do t?chto bytu je navren ze dvora. Do t?et bytov jednotky ve st?edn ?sti se vstupuje z mezi podesty schodit? v jin ?sti. Kuchyn? tto bytov jednotky je umst?na na ni rovni v jin ?sti. V 2NP st?edn ?sti je navreno 6 bytovch jednotek namsto povodnch kancel? a zasedac mstnosti. Do bytov jednotky v lev ?sti se vstupuje z podesty stvajcho schodi?ovho p?stavku. Do st?ednch t? bytovch jednotek se vstupuje ze spole?n chodby, do kter se vstoup z nov navren pavla?e na dvorn vchodn stran?. Tato pavla? je navrena jako ocelov s ocelovm pochozm rotem a ze dvora je p?stupn 2 ocelovmi to?itmi schoditi, kter jsou navreny po obou stranch vjezdu do gare. Z popsan pavla?e se vlevo vstupuje do p?edsn? v?tho bytu na jin stran? 2NP st?edn ?sti, kter je navren na mst? zasedac mstnosti se 4 podp?rnmi sloupy. Vechny nov mstnosti jsou vymezeny p??kami YTONG. V 1NP st?edn ?sti z?stala ponechna p?vodn gar a dle mstnost kotelny, kter bude mt jin vyuit (sklad).

V jin ?sti se jedn o stavebn pravu 3 stvajcch byt? - jedn se ?ste?n? o vybudovn novch hygienickch bun?k a o posunut n?kterch p??ek.